Emisyon Ölçümü

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür. Kapsamda bulunan firmalar için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıldır.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Temmuz 2006 tarihinde ve 26236 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sanayi kuruluşlarına ilgili emisyon ölçümlerine ait hizmetleri firmamızca verilmektedir.

Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Örneklemesi

PCDD/PCDF Örneklemesi

Bacada Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Ölçümü

Ağır Metal Ölçüm ve Analizi

Emisyon Ölçüm Sonuçlarının Raporlanması

Ölçüm kayıtları, ölçüm sonuçları kalibrasyon ve bakım verilerine ilişkin kayıt işlemlerini içerir Cihaz hafızasında tutulan ölçüm sonucu kayıtları, elektronik ortamda ve kağıt çıktısı alınarak İzleme ve Ölçme Sonuçları kayıtları dökümanı esasınca saklanır. Ölçüm sonuçları, kalibrasyon ve bakım verilerine ilişkin kayıtlar, Dokümanların Yönetimi Prosedürü ve Kayıtların Yönetimi Prosedürleri uyarınca takip edilir.
Sonuçlar Emisyon Ölçüm Rapor Formu uygun olarak rapor edilir. Değerler, cihaz üzerindeki okuma ekranından okunarak, kağıt çıktısı ile kayıt altına alınır. Belirsizlik değeri, ölçülen değerin %2’si alınarak %95 güven aralığında hesaplanarak rapor edilir.